Algemene voorwaarden KNHS-webshop

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. KNHS: Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Beek 125, 3852PL te Ermelo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 40094448.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KNHS een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: KNHS en de Koper gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen KNHS en de Koper middels de Webwinkel tot stand gekomen overeenkomst waarmee KNHS zich jegens de Koper heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door KNHS aan de Koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, boeken, lesmateriaal, kleding en merchandise-producten.
 7. Webwinkel: knhswebshop.nl.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk middels de Webwinkel aan de Koper gericht aanbod van KNHS en iedere Overeenkomst.
 2. De eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk middels de Webwinkel aan de Koper gericht aanbod van KNHS is vrijblijvend. KNHS kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen na de aanvaarding daarvan door de Koper. Indien in zodanig geval van herroeping reeds betaling door de Koper heeft plaatsgevonden, draagt KNHS zo spoedig mogelijk zorg voor terugbetaling aan de Koper.
 2. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van KNHS dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Koper het aanbod van KNHS op de daartoe door KNHS aangewezen wijze heeft aanvaard en de Koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder in een voorkomend geval, het voldoen van de overeengekomen vooruitbetaling.
 4. KNHS zal de bestelling van de Koper, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper bevestigen.
 5. Indien de Koper de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  1. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  2. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3. de levering digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd, zoals e-books, mits:

De bevestiging van de Overeenkomst die KNHS aan de Consument verstrekt, is tevens voorzien van een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de eventuele verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

 1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens de wet is uitgesloten of geen toepassing vindt.
 1. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door KNHS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij KNHS. Zo spoedig mogelijk nadat KNHS in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal KNHS de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan KNHS retourneren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. KNHS is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van KNHS. Indien de Consument in het kader van een eerdere Overeenkomst evenwel reeds van het recht van ontbinding gebruik heeft gemaakt, komen de kosten van retournering voor rekening van de Consument. In geval KNHS de kosten van retournering van de Producten draagt, dient teruglevering te geschieden op de daartoe door KNHS aangewezen wijze, waaronder retournering op het door KNHS aangewezen antwoordnummer begrepen kan zijn.
 7. KNHS zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door KNHS zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is KNHS niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door KNHS aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Producten door of namens de Koper worden afgehaald op een door KNHS aangewezen locatie, geschiedt levering van de Producten door bezorging daarvan op het door de Koper opgegeven afleveradres. Indien de Koper geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. KNHS behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 4.1 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan KNHS verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is KNHS gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan KNHS verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra vracht-/afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

Indien niet uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen, is KNHS wettelijk verplicht te leveren binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Indien wél een levertijd is overeengekomen, betreft dit slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien KNHS niet binnen dertig dagen, respectievelijk de overeengekomen leveringstermijn levert, treedt het verzuim van KNHS pas in als de Koper KNHS een Schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen KNHS alsnog tot levering dient over te gaan en levering ook na verstrijken van deze termijn is uitgebleven. Pas in geval het verzuim van KNHS is ingetreden, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop het verzuim van KNHS betrekking heeft, te ontbinden en maakt hij aanspraak op evenredige terugbetaling dan wel kwijtschelding. Een enkele overschrijding van de leveringstermijn biedt de Koper dan ook geen aanspraak op enige compensatie.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

 1. KNHS staat ervoor in dat de Producten ten tijde van de aflevering aan de Overeenkomst beantwoorden. Voor het overige is elke vorm van garantie uitgesloten, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens KNHS kunnen doen gelden.
 2. De Koper dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de Producten naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan KNHS.
 3. Het bepaalde in lid 2 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek mededeling heeft gedaan aan KNHS.
 4. Indien de Koper niet tijdig conform het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor KNHS uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Koper tot tijdige betaling aan KNHS bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 6. Elke aanspraak van de Koper in verband met de stelling dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt vervalt, indien het gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan KNHS of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.
 7. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien de Koper aan al zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 8. In geval van een geldig beroep van de Koper gebaseerd op de stelling dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, maakt de Koper, naar keuze van KNHS, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens KNHS. Herstel dan wel vervanging geldt voor KNHS als volledige schadeloosstelling. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de Koper aanspraak op een naar redelijkheid door KNHS vast te stellen financiële compensatie, welke mede afhankelijk is van de periode waarin gebruik is gemaakt van het betreffende Product en welke nimmer meer bedraagt dan de door de Koper voor het betreffende Product betaalde prijs.
 9. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van KNHS worden geretourneerd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. KNHS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien KNHS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. KNHS is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst KNHS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Koper Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Koper zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is KNHS gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Koper reeds genoegzame zekerheid voor het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan KNHS verschuldigde bedrag heeft gesteld.
 3. De Koper is verplicht de schade die KNHS ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien KNHS de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die KNHS nog op de Koper heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door KNHS vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop vóór totstandkoming van de Overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en bezorgkosten, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop KNHS de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 3. Zolang de Koper jegens KNHS in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is KNHS niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door KNHS aangewezen wijze, binnen de daartoe vermelde of aangezegde termijn.
 5. KNHS is gerechtigd om de aan de Koper toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan KNHS verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. KNHS draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan KNHS kan worden toegerekend.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van KNHS en onverminderd het bepaalde in artikel 7, draagt KNHS na de levering geen aansprakelijkheid voor gebreken van de Producten.
 3. KNHS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht KNHS ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft KNHS te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient KNHS hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van KNHS ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van KNHS is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van KNHS betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KNHS nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van KNHS daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van KNHS dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens KNHS bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Koper en in het bijzonder de wederverkoper van de Producten, vrijwaart KNHS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan KNHS toerekenbaar is. Indien KNHS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden KNHS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KNHS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KNHS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle Producten blijven eigendom van KNHS totdat de Koper ter zake de betreffende Overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens KNHS is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Koper verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van KNHS te bewaren. Voorts dienen deze Producten voldoende verzekerd te zijn en te blijven tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsook tegen diefstal. De Koper zal de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek van KNHS ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht KNHS hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de Koper aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Koper verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 6. De Koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan KNHS of door KNHS aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Koper dient KNHS op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Koper daarmee in verzuim is en zonder dat KNHS de Koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van KNHS staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Koper.

ARTIKEL 13. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. Indien en voor zover de Producten voor wederverkoop door de Koper zijn bestemd, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de Koper voor eigen rekening en risico van de Koper. De Koper die als wederverkoper van de Producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopers garantie jegens consumenten.
 2. Elke samenwerking tussen KNHS en de Koper die als wederverkoper optreedt is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; KNHS is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. De wederverkoper is verplicht om de aan de Producten verbonden merknamen en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de Producten. Het is de Koper niet toegestaan enige merknaam of enig merkteken van de Producten of verpakkingen daarvan te verwijderen of deze te wijzigen, of enige eigen merknaam aan de Producten te verbinden of om eigen merktekens op de Producten of verpakkingen daarvan aan te brengen.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij KNHS.
 2. Bij KNHS ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van KNHS aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.